naver-site-verification: naver9a2119a03d2e3232f132dda81a884fbe.html 리얼스타의 포토갤러리 :: 카우아이섬의 나팔리 코스트

카우아이섬의 나팔리 코스트

|

 

 

1월 이후 곧바로 다시 찾은 8월의 카우아이

 

파도는 꽤 거칠었으나 나팔리 코스트의 계곡에 비치는 햇살이 아름다운 날.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trackback 0 And Comment 0