naver-site-verification: naver9a2119a03d2e3232f132dda81a884fbe.html 리얼스타의 포토갤러리 :: 아이슬란드의 오로라

아이슬란드의 오로라

|흐린 날이 많아 만족스럽지 못한 오로라 관측.


Nikon D810, ISO3200, f2.8, 30s, 14mm
Nikon D810, ISO3200, f2.8, 30s, 14mmNikon D810, ISO3200, f2.8, 30s, 14mm
Nikon D810, ISO3200, f2.8, 30s, 14mm
Nikon D810, ISO3200, f2.8, 30s, 14mm
Nikon D810, ISO3200, f2.8, 30s, 14mm

'천체사진' 카테고리의 다른 글

아이슬란드의 오로라  (0) 2017.01.31
가평 일주  (0) 2013.09.14
해무리, 하늘을 수놓다  (0) 2013.06.04
Trackback 0 And Comment 0